Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego

W 1907 r. zawiązało się Towarzystwo Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie. 26 maja odbyło się pierwsze organizacyjne zebranie Towarzystwa. Tę datę uznano za początek istnienia Biblioteki. Towarzystwo zakupiło od spadkobierców Hieronima Łopacińskiego księgozbiór, przeznaczając go dla Biblioteki jego imienia. W 1908 r. udostępniono Bibliotekę czytelnikom. W roku 1950 powołano Wojewódzką Bibliotekę Publiczną, która miała być centralą biblioteczną udzielającą pomocy organizacyjnej i instruktorskiej bibliotekom niższego stopnia. Do jej zadań należało upowszechnianie czytelnictwa i dokształcanie pracowników bibliotecznych. W 1955 r. Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Lublinie podjęło uchwałę o połączeniu Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego. Instytucja otrzymała nazwę: Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie.

W latach 1996-1998 rozpoczęły się starania o komputeryzację Biblioteki. Fundacja Mellona przyznała Bibliotece grant, który pozwolił na włączenie się do lubelskiego konsorcjum bibliotek naukowych pracujących w systemie VTLS (Virginia Tech Library System). W 1998 roku zamknięto w Bibliotece katalogi kartkowe. Od roku 2003 jest wykorzystywana nowa wersja systemu VTLS – Virtua. W roku 2001 rozpoczyna się procedura podziału Biblioteki. W 2002 r. w Lublinie funkcjonują dwie biblioteki: Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego, dla której organizatorem jest Województwo Lubelskie i Miejska Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego, dla której organizatorem jest Gmina Lublin. Siedziba WBP im. Hieronima Łopacińskiego znajduje się przy ul. Narutowicza 4. Siedziba centrali MBP im. Hieronima Łopacińskiego mieści się przy ul. Jana Hempla 5 (sieć MBP tworzy 31 filii miejskich). Biblioteka włącza się również w tworzenie NUKAT-u (Narodowego Uniwersalnego Katalogu Bibliotek Naukowych).

W 2011 r. WBP – w ramach projektu Autostrada Informacji Cyfrowej – rozpoczęła scalanie katalogu lokalnego Biblioteki z katalogiem NUKAT. WBP została także uczestnikiem projektu „Wrota Lubelszczyzny – informatyzacja administracji” (cyfrowa konsolidacja systemu informatycznego oraz zwiększanie dostępności do usług e-urzędu).

 

Źródło: http://hl.wbp.lublin.pl