Miejska Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego

Datą formalnego powstania Biblioteki im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie jest  26 V 1907 r. Ze spuścizny pozostawionej po Hieronimie Łopacińskim (ponad 10 000 tomów, a także inkunabuły, rękopisy, ryciny, atlasy itp.) kupiono od jego sukcesorów księgozbiór liczący 8 500 dzieł (11 775 tomów). Lublinianie także ofiarowali nowo powstałej Bibliotece datki pieniężne, książki i czasopisma. W roku 1913 Księgozbiór Biblioteki znacznie się powiększył - do 17 777 dzieł w 28 895 tomach, około 30 tytułów czasopism. Zwiększyła się także liczba czytelników. 1 VIII 1948 Bibliotekę im. H.Łopacińskiego połączono z Biblioteką Miejską (powstałą w 1939 r., którą Niemcy zamknęli w 1941 r. Część jej księgozbioru przewieźli do gmachu przy ul. Narutowicza 4 i ta część ocalała z pożogi wojennej). Połączonym bibliotekom nadano nazwę: Miejska Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie. Organizatorem MBP została Gmina Miasta Lublin.  W latach 1954/1955 utworzono Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną w Lublinie (w wyniku połączenia Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej, powstałej na przełomie 1950/1951 - z Miejską Biblioteką Publiczną im. H. Łopacińskiego). W roku 1975 zmienionio nazwę Biblioteki na Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie i podjęto dezyzję o wspólnym prowadzeniu Bibliotek, jednak w roku 2002 dokonano ponownego podziału Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie na dwie samodzielne instytucje kultury.

Utworzono Miejską Bibliotekę Publiczną im. Hieronima Łopacińskiego z siedzibą w Lublinie przy ul. Peowiaków 12, której organizatorem jest Gmina Lublin. W strukturze MBP funkcjonuje 31 filii bibliotecznych zlokalizowanych na terenie miasta.

Miejska Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie jest publiczną biblioteką miejską, służącą zaspokajaniu potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych mieszkańców Lublina, do jej podstawowych zadań należy:

  1. ­gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów  bibliotecznych
  2. udostępnianie zbiorów bibliotecznych służących rozwijaniu czytelnictwa oraz zaspokajaniu potrzeb informacyjnych, edukacyjnych oraz samokształceniowych mieszkańców Lublina,­
  3. prowadzenie działalności informacyjno-doradczej,
  4. organizowanie działalności kulturalno-oświatowej,
  5. prowadzenie działalności promującej Bibliotekę i popularyzującej książkę i czytelnictwo,
  6. prowadzenie stałej obserwacji i analizy rynku czytelniczego,
  7. doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej.

W ramach budowy LBW w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. H. Łopacińskiego zlokalizowanej przy ul. Szaserów 13-15 powstanie serwerownia, w której będą gromadzone i przechowywane dane katalogu bibliotecznego oraz dostarczone zostaną zestawy komputerowe.

 

Źródło: www.mbp.lublin.pl