Książnica Zamojska im. Stanisława Kostki Zamoyskiego w Zamościu

Książnica Zamojska im. Stanisława Kostki Zamoyskiego w Zamościu jest instytucją kultury, która powołana została w 1921r., początkowo jako Miejska Biblioteka Publiczna, przy ul. Rynek 7. Miała ona charakter oświatowy, a organizacyjnie podlegała samorządowi miejskiemu. Fakt przejęcia biblioteki przez władze miejskie zadecydował o jej rozwoju, miał wpływ na jej dalsze losy i stworzył podstawy dla systematycznego rozwoju czytelnictwa w mieście Zamościu. Powołanie biblioteki publicznej było zasługą radnych Rady Miejskiej i działaczy oświatowych, zaś podwaliny księgozbioru stanowiły zbiory darowane przez działaczkę społeczną w liczbie 3 tys. tomów oraz Towarzystwo Akcyjne „ Ziemianin" w Zamościu. Według stanu na dzień 31.XII.2011 r. jest to zbiór sięgający 249 266 jednostek inwentarzowych, w tym 235 796 książek i czasopism oprawnych oraz 13 470 jednostek zbiorów specjalnych, z których poprzez sieć działów i filii w roku 2011 skorzystało 16787 czytelników zarejestrowanych w wypożyczalniach oraz 160 344  odwiedzających czytelnie. 

Od 26 maja 2008 r. Biblioteka nosi nazwę Książnica Zamojska im. Stanisława Kostki Zamoyskiego w Zamościu.  W chwili obecnej w skład Książnicy wchodzi 13 działów merytorycznych oraz 6 filii na terenie miasta. Główne cele i kierunki pracy Książnicy Zamojskiej są każdego roku dostosowywane do oczekiwań i dezyderatów czytelników, aktualnych priorytetów polityki kulturalnej miasta, bieżących zadań biblioteki, przypadających rocznic.

Działalność Książnicy sprzyja upowszechnianiu książki i czytelnictwa, przyczynia się do rozwoju intelektualnego środowiska czytelniczego i wspomaga proces edukacji szkolnej i pozaszkolnej.  

 

Źródło: www.biblioteka.zamosc.pl