Rezultaty projektu

W wyniku wdrożenia projektu dojdzie do uruchomienia Lubelskiej Biblioteki Wirtualnej (LBW) – instytucji o zasięgu co najmniej regionalnym, integrującej najważniejsze w regionie instytucje odpowiedzialne za gromadzenie i udostępnianie zasobów bibliotecznych i kulturowych Lubelszczyzny. 

Zgodnie z obowiązującymi zasadami projekt będzie funkcjonować w okresie długoterminowym, w ciągu 5 lat od zakończenia inwestycji nie zostaną wprowadzone żadne znaczne modyfikacje odnośnie jego pierwotnego przeznaczenia. W perspektywie tej projekt będzie spełniał kryteria i normy obowiązujące w Unii Europejskiej odnośnie pierwotnego przeznaczenia i wykorzystania. Żadne wartości nabyte podczas projektu nie zostaną zbyte, a kontynuacja projektu będzie odbywała się zgodnie z zapisami wniosku i umowy o dofinansowanie.
Gmina Lublin oraz partnerzy projektu posiadają pełną zdolność organizacyjną (instytucjonalną) do utrzymania rezultatów projektu. Zarządzanie powstałą inwestycją odbywać się będzie na zasadach ogólnych polegających na corocznym przeglądzie jakości uruchomionego systemu informatycznego i zebraniu opinii uczestników projektu i użytkowników biblioteki.