Opis projektu

Projekt Lubelskiej Biblioteki Wirtualnej zakłada jak najszerszą współpracę bibliotek i instytucji kultury Lublina oraz regionu w tworzeniu zasobów cyfrowych, a także mechanizmów łatwego i powszechnego do nich dostępu. Przedmiotem projektu jest utworzenie internetowej platformy łączącej zasoby cyfrowe będące w posiadaniu bibliotek i instytucji kultury Lubelszczyzny oraz umożliwienie szybkiego i powszechnego do nich dostępu. Równie istotnym celem projektu jest zabezpieczenie cennych dokumentów regionu i piśmienniczych zabytków kultury oraz promocja regionu i uczestników projektu.


 Realizacja projektu przyczyni się między innymi do :
- poprawy dostępu do zasobów cyfrowych bibliotek oraz instytucji kultury i nauki
- powszechnego dostępu do zasobów informacji przechowywanych w bibliotekach i archiwach
- stworzenia cyfrowych kopii najcenniejszych dzieł przechowywanych w bibliotekach, muzeach i archiwach naszego
  regionu
- zwiększenia dostępności do materiałów dydaktycznych, w tym do materiałów wykorzystywanych w kształceniu na
  odległość
- rozwoju infrastruktury technicznej i organizacyjnej umożliwiającej systematyczny rozwój zasobów cyfrowych
  Lubelszczyzny


Głównym celem projektu jest rozwój społeczeństwa informacyjnego Lubelszczyzny poprzez utworzenie Lubelskiej Biblioteki Wirtualnej umożliwiającej szybki i szeroki dostęp do zasobów wiedzy oraz zabezpieczającej najcenniejsze dokumenty i piśmiennicze zabytki kultury regionu.

Cele szczegółowe projektu obejmują:
1)    umożliwienie powszechnego dostępu do zasobów informacji przechowywanych w bibliotekach i archiwach,
2)    poprawę dostępu do zasobów cyfrowych instytucji kultury i nauki poprzez wspólną platformę komunikacji i
        udostępniania danych,
3)    rozwój infrastruktury technicznej i organizacyjnej umożliwiającej systematyczny rozwój zasobów cyfrowych
        Lubelszczyzny,
4)    integrację platformy sprzętowo-programowej oraz obniżenie kosztów jej funkcjonowania,
5)    poprawę dostępu do elektronicznych katalogów i bibliografii bibliotek,
6)    stworzenie cyfrowych kopii najcenniejszych dzieł przechowywanych w bibliotekach, muzeach i archiwach regionu,
7)    zwiększenie dostępności do materiałów dydaktycznych, w tym do materiałów wykorzystywanych w kształceniu na
        odległość.

Zakres przedmiotowy projektu obejmuje realizację następujących działań:
1)    Opracowanie studium wykonalności oraz technicznego projektu wdrożenia i funkcjonowania Lubelskiej Biblioteki
        Wirtualnej, specyfikacji technicznych zakupowanego sprzętu/usług, planu rozmieszczenia sprzętu, programu
        funkcjonalno-użytkowego;
2)    Uruchomienie Biura Projektu i systemu zarządzania  projektem w ramach struktury Urzędu Miasta Lublin;
3)    Obsługa prawna‚ opinie eksperckie‚ opracowania specjalistyczne‚ nadzór autorski‚ nadzór ekspercki‚ konsultacje i
        inne.
4)    Budowa serwerowni oraz wyposażenie jej w niezbędne urządzenia sieciowe oraz serwery zarządzające,
        oprogramowanie systemu zarządzania, sieciowe urządzenia aktywne u uczestników z terenu Lublina;
5)    Budowa światłowodowej infrastruktury dostępowej łączącej lokalizacje uczestników z terenu Miasta Lublin;
6)    Zakup sprzętu i oprogramowania do digitalizacji zasobów bibliotecznych (dla istniejących oraz nowych pracowni
        digitalizacyjnych);
7)    Digitalizacja zbiorów bibliotecznych wraz z systemem archiwizacji;
8)    Zakup i uruchomienie wspólnego systemu informatycznego dla LBW oraz serwerów;
9)    Podłączenie jednostki bibliotecznej spoza Lublina do wspólnego systemu informatycznego LBW;
10)  Adaptacja pomieszczeń pracowni digitalizacji;
11)   Promocja projektu.


Projekt  zakłada zbudowanie u partnerów i uczestników inwestycji infrastruktury sieciowej, serwerowej, bazodanowej, a także pracowni digitalizacji. W wyniku realizacji projektu powstanie światłowodowa infrastruktura sieciowa łącząca zasoby teleinformatyczne partnerów z siecią należącą do Gminy Lublin. Wybudowana infrastruktura zapewni sprawne funkcjonowanie rozproszonego systemu bazodanowego oraz umożliwi scentralizowanie systemu backupu. Centralnym punktem sieci będzie serwerownia Gminy Lublin.

Kluczowym elementem Lubelskiej Biblioteki Wirtualnej będzie portal centralny z osobnymi instancjami dla partnerów. Wyszukiwarka portalu LBW pomoże rozwijać, zawężać i konkretyzować wyniki wyszukiwania oraz zaproponuje "inteligentne” filtry, podpowiedzi i sugestie. Ponadto system będzie umożliwiał wprowadzanie przez użytkowników własnych deskryptorów (tzw. tagów), ocenianie i pisanie recenzji. Uprawnieni użytkownicy po zalogowaniu się będą mieli dostęp do półki elektronicznej, gdzie będzie istniała możliwość zachowania wyników swoich wyszukiwań, gromadzenia bibliografii itd. System korzystający z wbudowanych mechanizmów i deskryptorów zindeksuje metadane z wielu bezpośrednio niewspółpracujących ze sobą i często niekompatybilnych systemów stosowanych w bibliotekach. Projekt zakłada wybudowanie u Lokalnych Partnerów pracowni digitalizacji wyposażonych w systemy do skanowania i obróbki graficznej oraz zainstalowanie serwerów i macierzy do przechowywania dokumentów i aplikacji.


Projekt „Lubelska Biblioteka Wirtualna” (LBW) przewiduje utworzenie regionalnej biblioteki cyfrowej umożliwiającej szybki i szeroki dostęp do zasobów wiedzy oraz zabezpieczającej najcenniejsze dokumenty i piśmiennicze zabytki kultury regionu. Jest to inwestycja z zakresu IT na terenie województwa lubelskiego, która jest niezbędna do dalszego rozwoju Lubelszczyzny. Rozwój ten będzie możliwy dzięki uzyskaniu dostępu do wiedzy, kultury oraz nowoczesnych źródeł informacji.

Dzięki realizacji niniejszej inwestycji dojdzie do uruchomienia Lubelskiej Biblioteki Wirtualnej (LBW) integrującej najważniejsze w regionie instytucje odpowiedzialne za gromadzenie i udostępnianie zasobów bibliotecznych i kulturowych Lubelszczyzny.
Projekt zlokalizowany będzie na terenie miast Lublin i Zamość, ale skala oddziaływania projektu będzie co najmniej regionalna.
Instytucjami zaangażowanymi w realizację projektu są:
-  Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie (KUL) – Partner Projektu,
-  Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (UMCS) – Partner Projektu,
-  Uniwersytet Medyczny w Lublinie (UM) – Partner Projektu,
-  Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego (WBP) – Partner Projektu
-  Miejska Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego (MBP) – Uczestnik Projektu
-  Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN” (Teatr NN) – Uczestnik Projektu,
-  Miasto Zamość – Partner Projektu,
-  Książnica Zamojska (KZ) – Uczestnik Projektu,
- Gmina Lublin – Lider Projektu.