Informacje o projekcie

 

miastoProjekt jest realizowany na terenie Lublina i Zamościa.

Lublin jest największym we wschodniej Polsce centrum administracyjnym, naukowym, przemysłowym, kulturalnym i turystycznym. Swoją siedzibę ma tutaj kilkanaście wyższych uczelni w tym 5 publicznych: UMCS, KUL, Uniwersytet Medyczny, Uniwersytet Przyrodniczy i Politechnika Lubelska. Na terenie Lublina działa 8 placówek bibliotecznych: 3 prowadzone przez jednostki samorządu terytorialnego oraz 5 bibliotek uniwersyteckich.


Zamość jest jednym z miast o największym potencjale gospodarczym i naukowo-technicznym w regionie, pełniącym funkcję ośrodka życia gospodarczego, w tym wymiany handlowej, koncentracji instytucji otoczenia biznesu, administracji gospodarczej, produkcji. Na terenie Zamościa zlokalizowana jest Książnica Zamojska im. Stanisława Kostki Zamoyskiego, która w chwili obecnej liczy 13 działów merytorycznych oraz 6 filii na terenie miasta.
Placówki biblioteczne są głównym źródłem pozyskiwania wiedzy z wszelakich dziedzin nauki. Obecnie zauważają one stopniowy spadek liczby czytelników. Spowodowane jest to zwiększonym dostępem ludzi do prostszej formy pozyskania wiedzy, jak korzystanie z encyklopedii tematycznych na CD dołączanych do gazet lub dostępnych w Internecie. Dlatego też zapotrzebowanie na książkę drukowaną znacznie zmalało. Jak wskazują badania GUS duży wpływ na zmniejszająca się liczbę czytelników książki drukowanej ma Internet, który spowodował, że stała się ona ogólnodostępna i darmowa. Dużą szansą na przyciągnięcie czytelników do bogatych zbiorów bibliotecznych jest gromadzenie e-booków, bo tylko taka forma książek będzie w stanie sprostać obecnym oczekiwaniom ludzi.
Analiza stanu obecnego na terenie regionu wskazuje na wzrastającą presję społeczeństwa związaną z dalszym rozwojem społeczeństwa informacyjnego, w tym na: rozwój usług elektronicznych w regionie i zwiększenie ich wykorzystania przez mieszkańców, dalszy rozwój infrastruktury technicznej w jednostkach samorządu terytorialnego i ich jednostkach zależnych, kontynuację dostosowania urzędów do wymogów obowiązującego prawa w zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną, rozwój funkcjonalności rozwiązań w zakresie elektronicznej obsługi interesantów.
Z wyżej wymienionych powodów powstanie Lubelskiej Biblioteki Wirtualnej przyczyni się do rozwoju województwa lubelskiego poprzez rozbudowę regionalnego i lokalnego zasobu informacyjnego oraz rozszerzenie zakresu usług elektronicznych dla ludności, pracowników naukowych, studentów i przedsiębiorców. Utworzenie biblioteki wirtualnej pozwoli na połączenie bibliotek naukowych i bibliotek publicznych w wirtualną sieć, dzięki czemu możliwe będzie stworzenie wirtualnego katalogu centralnego bibliotek naukowych i publicznych. Umożliwi również szybki dostęp do zasobów wiedzy (książek i artykułów) oraz pozwoli na zabezpieczenie cennych dokumentów, co w znaczącym stopniu ułatwi rozwój potencjału intelektualnego i innowacyjnego społeczeństwa.
Założenia realizacyjne projektu nawiązują do następujących dokumentów strategicznych: Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia, Długookresowej strategii trwałego i zrównoważonego rozwoju - Polska 2025, Narodowej strategii rozwoju regionalnego, Programu Rozwoju Bibliotek, Strategii Rozwoju Kapitału Społecznego 2011-2020, Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2006-2020, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2007 - 2013, Strategii Rozwoju Miasta Lublin.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa IV. Społeczeństwo Informacyjne, Działanie 4.1 Społeczeństwo informacyjne.

Wartość projektu wynosi 18 980 029,86 PLN,  kwota dofinansowania z UE to 15 952 961,21 PLN.

Okres realizacji Projektu:
1) rozpoczęcie realizacji: 2010-03-01,
2) zakończenie rzeczowe realizacji: 2015-07-31,
3) zakończenie finansowe realizacji: 2015-08-31.